BURO. žena nedelje: Kosana Beker

  15.06.2021.
  RECOMMENDED

  Neprestano svedočimo dešavanjima u javnom životu od femicida, preko eksploatacije do uvredljivog govora, koji ozbiljno dovode u pitanje položaj i prava žena. Možda jeste 2021. godina kalendarski ali su društveni problemi na planu ravnopravnosti i položaja žena još uvek na nezavidnom i prilično nazadnom nivou. 

  Upravo zato svaki autonomni centar, svaka organizacija, svako udruženje koje radi na tome da se situacija promeni i poboljša je i te kako vredna pažnje i priče. Jedna od takvih organizacija je i Femplatz, udruženje građanki osnovano pre nekoliko godina. Organizovane sa namerom da zastupaju unapređivanje i ostvarivanje prava žena i devojčica, zaštitu od diskriminacije i nasilja, ekonomsko osnaživanje i društveno uključivanje, sa posebnim fokusom na žene i devojčice koje se suočavaju sa višestrukom diskriminacijom.

  Femplatz svoj rad zasniva na kvalitetnim i relevantnim istraživanjima kako bi imale što bolji uvid u izazove i probleme na putu ostvarivanja rodne ravnopravnosti i doprinele novim znanjima o pravima žena i od svojih početaka do danas, a urađeno je mnogo istraživanja koje upravo ovo udruženje potpisuje. Na osnovu tih analiza kreiraju se planovi i praktični koraci koji se mogu preduzeti u cilju poboljšanja svakodnevnog života žena.

  Prošle nedelje su izašli novi rezultati njihovog istraživanja o stopi femicida u Srbiji, sprečavanju i procesuiranju odgovornih, i upravo zato je jedna od aktivistkinja ovog udruženja, Kosana Beker, naša žena nedelje. Kosana je programska direktorka udruženja građanki FemPlatz, doktorirala je na rodnim studijama Univerziteta u Novom Sadu, završila master iz rodnih studija na UN Univerzitetu za mir, Kostarika, a prethodno je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dugi niz godina bavi se ljudskim pravima i zabranom diskriminacije, a uže specijalnosti su joj prava žena, posebno žena iz višestruko marginalizovanih grupa. Aktivistkinja je sa dugogodišnjim iskustvom u radu u civilnom sektoru i autorka je brojnih radova, publikacija i istraživanja u oblasti antidiskriminacionog prava i ljudskih prava.

  Zajedno sa Biljanom Janjić, Majom Mirkov i Sonjom Kojić, u septembru 2017. godine osnovala je udruženje građanki FemPlatz, a glavna ideja osnivanja nove organizacije bila je uspostavljanje ženskopravaške organizacije. Kako sama navodi, u Srbiji su u tom momentu delovale mnoge ljudskopravaške organizacije, kao i mnoge ženske organizacije koje se dugi niz godina bave prevencijom i zaštitom od nasilja, a one su se okupile da zastupaju za unapređivanje i ostvarivanje prava žena i devojčica, zaštitu od diskriminacije i nasilja, ekonomsko osnaživanje i društveno uključivanje, uz poseban fokus na žene i devojčice iz višestruko diskriminisanih i marginalizovanih grupa.

  Pitali smo je da nam kaže nešto o samom udruženju ali i generalnom stanju u našem društvu kada su u pitanju prava i položaj žena.

  https://buro247.rs/wp-content/uploads/2021/06/1623875903860092.jpg

  „FemPlatz radi na poboljšanju zakona i javnih politika relevantnih za ostvarivanje ženskih prava, kao i na doslednoj primeni zakona sa ciljem obezbeđivanja pristupa različitim uslugama i pravima za sve devojčice i žene. Takođe, doprinosi unapređivanju znanja i promeni stavova profesionalaca, donosilaca odluka i šire javnosti prema rodnoj ravnopravnosti i pravima žena, ukazuje na važnost društvene i političke participacije žena i promene praksi sa ciljem ostvarivanja pune rodne ravnopravnosti. Rad organizacije zasnovan je na istraživanjima i analizama, na osnovu kojih se kreiraju različite aktivnosti zagovaranja i zastupanja na nacionalnom i međunarodnom, kako bi promene zakona i javnih politika dovele do promena u kvalitetu života žena i devojčica, a samim tim i društva u celini.

  U prethodne dve godine, FemPlatz je sproveo mnoga istraživanja, obraćao se međunarodnim komitetima i objavio niz tematskih biltena. U saradnji i uz podršku Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji sačinjen je Izveštaj o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti u Srbiji za 2019. godinu, kojim je FemPlatz počeo redovno godišnje izveštavanje o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti u Srbiji. Izveštaj za 2020. godinu biće predstavljen početkom septembra 2021. godine.

  U okviru projekta „Iskorenjivanje i sprečavanje femicida u Srbiji“ koji je realizovan zajedno sa Gender Knowledge Hub i Ženskim istraživačkim centrom za edukaciju i komunikaciju, uz podršku UN Women u Srbiji i EU, objavljena su dva istraživanja Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji (prva knjiga) i (druga knjiga), kao i istraživanje Pokušaj femicida i femicid u Srbiji: sprečavanje i procesuiranje. U okviru ovih istraživanja, analizirani su svi predmeti femicida i pokušaja femicida u Srbiji u periodu 2015-2019. godina, koji su pravosnažno okončani na sudu. Izrađeno je šest biltena o sprečavanju i iskorenjivanju femicida u Srbiji, od kojih je bilten #4 bio posvećen uticaju mera uvedenih tokom kovida-19 na ženska prava na porast slučajeva nasilja prema ženama i femicida.

  U okviru projekta „Smanji rizik – Povećaj bezbednost: Ka smanjenju zloupotrebe vatrenog oružja u kontekstu nasilja u porodici“, uz podršku UNDP u Srbiji, sprovedeno je istraživanje o nasilju u porodici i zloupotrebi vatrenog oružja, koje će uskoro biti objavljeno.

  FemPlatz radi na istraživanjima koja se odnose na žene iz višestruko marginalizovanih grupa. Zajedno sa udruženjem „Snaga prijateljstva“ Amity, FemPlatz je objavio istraživanje o položaju i učešću starijih žena u političkom i javnom životu u Srbiji. Pored starijih žena, u fokusu su bile i žene sa invaliditetom, pa su objavljene publikacije: Polazna analiza o pristupačnosti i dostupnosti sigurnih kuća ženama sa invaliditetom u Srbiji u saradnji sa Inicijativom za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, kao i Priručnik za (samo)zapošljavanje žena sa invaliditetom i Kovid-19 mere i socijalna i ekonomska prava žena sa invaliditetom u Srbiji, u saradnji sa organizacijom Iz kruga Beograd.

  S obzirom da se stanje ženskih prava u Srbiji pogoršava poslednjih godina, pozivamo vas da pratite rad FemPlatza i date svoj doprinos kontinuiranoj borbi za prava žena“.

  Saznaj više:
  Povezani članci: